Komornik Sądowy

Komornik

Sądowy

Komornik Wrocław

Wrocław

we Wrocławiu

Wrocław Komornik

Komornik Kobierzyce

Komornik Sobótka

Komornik Żórawina

Komornik Wrocław Krzyki

Krzyki Komornik

Kobierzyce

Sobótka

Żórawina

Wrocław Krzyki

Krzyki

Komornik Tarnowska

Komornik Bożena Tarnowska

Komornik Sądowy Bożena Tarnowska przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

egzekucja

egzekucja sądowa

licytacja

licytacje

eksmisja

obwieszczenie

wierzyciel

dłużnik

podział sumy uzyskanej z egzekucji

Google+

Nieruchomość, ul. Jarzynowa we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bożena Tarnowska Kancelaria Komornicza nr XXIV we Wrocławiu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, 
że: w dniu 18-09-2020 o godz. 08:00
w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 142, odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika Radosława Dębskiego 
nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Jarzynowej 24, dla której  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1K/00088201/9
 
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, przystosowana do pełnienia funkcji biurowej. W narożniku w południowo-wschodniej części działki znajduje się budynek gospodarczy. Grunt uzbrojony w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz telekomunikacyjną.
Konstrukcja budynku murowana. Budynek  podpiwniczony, o  dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe. Pow. zabudowy budynku 131 m2, pow. netto 252,62 m2, pow. użytkowa 165,31 m2, pow. użytkowa powiększona o pow. piwnicy 228,69 m2. Stan techniczny budynku oceniony jako dobry, wymagający przeprowadzenia prac remontowych. Wykończenie budynku przeciętnej jakości.
 
Suma oszacowania wynosi 913 000,00 zł (w tym VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi     684 750,00 zł (w tym VAT).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 300,00 zł.  Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski S.A. O. we Wrocławiu 42 1050 1575 1000 0023 6790 2752
lub w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty  całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
 
Komornik umożliwi oglądanie nieruchomości w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika zaś akta egzekucyjne będzie można przeglądać w sądzie na 7 dni przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 
 
 
 
stat4u